Simple white Kippah

A simple kippah.

Kippah

C$2.00Price
  • A kippah or yarmulke is a brimless cap, made of cloth.